Folketingsbilag 29. juli 2020 - 5. august 2020

Almindelig del

Bilag

Bilag 389

Henvendelse af 3/8-2020 fra Daniel Holm Hansen vedr. arveafgift

Bilag 390

Orientering om kundetilfredshed i Skatteforvaltningen, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 581

I forlængelse af svarene på ERU alm. del – spørgsmål 90 (folketingsåret 2016-17) og på KEF alm. del – spørgsmål 202 bedes ministeren oplyse, hvad provenuet ville være ved en afskaffelse af fritagelsen for elafgift for biobrændsel for nye og afskrevne værker. Med nye værker forstås anlæg, som endnu ikke er i produktion. Svaret bedes opgøres årligt og både inkludere centrale og decentrale værker samt industriel afbrænding af biomasse og tage udgangspunkt i forbruget beregnet i Energistyrelsens seneste basisfremskrivning. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd. Dette bedes opgjort for alle årene 2020-2025 samt i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes også opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser. Ministeren bedes endelig opgøre fordelingsvirkningen ved skatteændringerne opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre samt i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. For den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Sluttelig bedes ministeren også oplyse skatteændringens virkning på Ginikoefficienten.

Spm. 582

Vil ministeren oplyse udviklingen i statens afgiftsprovenu i årene 2014-2019 for chokoladeafgiftsloven og isafgiftsloven fordelt mellem høj og lav sats, dvs. provenuet for årene fordelt mellem chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og § 2, stk. 1, nr. 2, chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 1, og § 22, stk. 4, nr. 2, samt isafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, og § 1, stk. 1, nr. 2?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.