Folketingsbilag 29. september 2022 - 29. september 2022

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 724

Kan ministeren oplyse, hvor mange årsværk i staten der er beskæftiget med at administrere bo- og gaveafgiften, opkrævning af skat på arbejdstelefon, kaffe-afgiften samt is-afgiften?

Spm. 760

Ministeren bedes redegøre for, om de nye ejendomsvurderinger, der er under udrulning, tager højde for, at huspriserne bliver ramt af markante prisfald i løbet af 2023 og skønnes set under ét at falde 4,8 procent, sådan som det fremgår af Finansministeriets økonomiske redegørelse af 31. august 2022, og vil ministeren sikre, at ejendomsvurderingerne kommer til at afspejle det forventede prisfald?

Spm. 761

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig efter indførelsen af forskellige former for forbud mod spilreklamer, herunder særligt erfaringer fra Storbritannien og Italien, herunder hvorvidt sådanne forbud har ført til en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt national lovgivning?

Spm. 762

Vil skatteministeren undersøge, hvilke erfaringer Sverige har gjort sig efter indførelsen af restriktioner på spilområdet, herunder om der er sket en stigning af det såkaldte grå spilmarked med internationale spiludbydere, der ikke er underlagt svensk lovgivning?

Spm. 763

Vil skatteministeren oplyse, hvilke foreninger der er momsfritaget som følge af kulturelle aktiviteter, og i forlængelse heraf også hvad der adskiller disse foreninger fra bridge- og skakforeninger?

Spm. 764

Ministeren bedes redegøre for, hvilke lande, der har indført såkaldte windfall taxes (særskat på overnormal profit) som følge af de høje prisstigninger. Herunder bedes redegjort for, hvordan disse ”windfall skatter" er indrettet.

Spm. 765

Vil skatteministeren redegøre for de økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb, såfremt der indføres en 0-moms på: A) frugt og grøntsager?B) frugt, grøntsager og fuldkorn?

Spm. 767

Ministeren bedes redegøre for de afledte konsekvenser af et fløjt-til-fløjt markedsføringsforbud, herunder- Hvor meget dyrere vil TV-abonnementerne blive som følge af de manglende reklameindtægter?- Er der risiko for, at fodboldkampene flytter til nogle dyrere kanaler?- Hvilken betydning det vil have for Tv-selskabernes indtægter?- Hvilken økonomisk betydning det vil have for fodboldklubberne i Superligaen, som mister reklameindtægter?

Spm. 800

Ministeren bedes opdatere svaret på SAU alm. del – spm. 716, der vedrører Venstres forslag om en boligopsparingskonto. Der bedes – for at beregningerne afspejler Venstres udspil – tages udgangspunkt i de antagelser, der er lagt til grund: ”Det antages, at 6 ud af 10 førstegangskøbere anvender boligopsparingskontoen, og at disse i gennemsnit udnytter 70 pct. af det maksimale beløb for kontoen”, jf. note 4 i Venstres udspil ”Flere skal kunne eje deres egen bolig”.

Spm. 804

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 776, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende – oplyse, hvorvidt andre EU-medlemslande har haft tilsvarende praksis for momsfritagelse for fitness m.v., og om disse tilsvarende er ved at ændre praksis/lovgivning? Såfremt ministeriet ikke ligger inde med de efterspurgte oplysninger, bedes ministeren bekræfte, at oplysningerne vil blive tilvejebragt og oversendt til Skatteudvalget.

Spm. 810

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 29. september 2022 om Rigsrevisionens forbehold for statsregnskabets § 38, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål W.

Spm. 811

Ministeren bedes redegøre for, i hvor mange tilfælde i perioden august 2019 til august 2022 en retsformand i Landsskatteretten har (i) fulgt en kontorindstilling, der ikke gav skatteyderen overvejende medhold og (ii) ændret en kontorindstilling til fordel for skattemyndighederne?

Spm. 812

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Rigsrevisionen siden 2018 har kritiseret, at Skatteministeriet ikke overholder reglerne om inddragelse af nummerplader vedrørende ubetalte motorkrav. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er forskelle mellem Rigsrevisionen og Statsrevisorerne og Skatteministeriet i fortolkningen af, hvornår Skatteministeriet skal inddrage køretøjets nummerplader, når ejeren ikke har betalt grøn ejerafgift eller vægtafgift. Herudover bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme disse forskelle i fortolkningen af gældende lovgivning.

Spm. 813

Det fremgår af Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, at Skatteministeriet i 2021 har sendt krav til inddrivelse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. Videre fremgår det, at 34 pct. af kravene, der i 2021 er sendt fra Skattekontoen til inddrivelse, er låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om datafejl. Ministeren bedes redegøre for ministerens forventning til udviklingen af procentsatsen på 34 pct.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.