Folketingsbilag 30. juni 2022 - 7. juli 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 259

Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et fradrag til mindskelse af den skattemæssige forskel mellem gæld og egenkapital (Debt-Equity Bias Reduction Allowance, »DEBRA«) og om reduktion af fradragsretten for renter, COM(2022) 216, fra skatteministeren

Bilag 260

Statusnotater for gælds- og opkrævningsområderne samt implementeringen af EU-krav på told- og momsområderne, fra skatteministeren

Bilag 261

Lovudkast til forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, afskrivningsloven, investorfradragsloven og forskellige andre love (Lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget), fra skatteministeren

Bilag 262

Rapporter fra Skatteministeriets Koncernrevision

Bilag 263

Fortroligt dokument

Bilag 264

Lovudkast: Orientering om høring af lovforslag om styrkelse af gældsinddrivelsen

Bilag 265

Orienteringsskrivelse om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-249/22, GIS, fra skatteministeren

Bilag 266

Orientering om publikation fra Skattestyrelsen, fra skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 250

Nettogrænsehandel med især diesel giver i dag anledning til en betydelig udledning af CO2 i Danmark (Danmarks CO2-regnskab). Vil ministeren oplyse det skønnede omfang af denne grænsehandel i perioden 2022-2030 opgjort både i liter (henholdsvis diesel og benzin) og afledt CO2-udledning (Danmarks CO2-regnskab)? Svaret bedes opgjort ud fra de for nærværende kendte afgiftsændringer i Danmarks nabolande, herunder i Tyskland.

Spm. 251

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske dieselafgift vil skulle hæves for at bringe CO2-udledningen (i dansk klimaregnskab) fra den samlede nettogrænsehandel i nul – både på kort sig og frem til 2030? Endvidere bedes ministeren angive de provenumæssige konsekvenser af en sådan løbende opjustering af dieselafgiften i perioden 2022-30 – både umiddelbart og efter tilbageløb og adfærd, og oplyse den samlede CO2-effekt heraf (dansk klimaregnskab), herunder opdelt på henholdsvis grænsehandelseffekt og effekt på ’indenlandsk forbrug’ (og -udledning)?

Spm. 627

Anerkender ministeren, at det vil føre til markant CO2-lækage, hvis danske fiskere pålægges en CO2-afgift på kort sigt?

Spm. 628

Ministeren bedes redegøre for udviklingen i rentabiliteten i dansk fiskeri, hvis man indfører en CO2-afgift, som den regeringen lægger op til?

Spm. 638

Vil ministeren oplyse, om det vil ændre på finansieringen og regeringens beregninger af provenuvirkninger af OECD-aftalen af 8. oktober 2021 om international beskatning, hvis implementeringen af OECD-aftalen udskydes til 2024?

Spm. 639

Vil ministeren oplyse, om det stadig er forventningen, at ca. 715.000 boligejere skal have tilbagebetalt ejendomsskat med tilsammen ca. 14 mia. kr. (2021-niveau), og vil ministeren samtidig oplyse, hvad beløbet udgør i 2022-niveau, samt hvor stor en andel af beløbet der forventes udbetalt i henholdsvis 2022, 2023 og 2024?

Spm. 640

Når det på ECOFIN-samrådet den 14. juni 2022 oplyses, at det er i strid med OECD-aftalen om international beskatning at indføre nye generelle digitale omsætningsafgifter, vil ministeren så oplyse, hvor målrettet en digital afgift skal være ifølge regeringens opfattelse for ikke at blive omfattet af forbuddet i OECD-aftalen?

Spm. 645

Vil ministeren be- eller afkræfte, at der angiveligt er blevet fjernet en containerscanner i Aarhus Havn, og vil ministeren i bekræftende fald redegøre for, hvorfor den pågældende containerscanner er blevet fjernet, og hvordan den vigtige kontrol på havnen kan foregå uden scanneren?

Spm. 657

Såfremt et opdateret provenuskøn ved regeringens forslag om lagerbeskatning af ejendomme leder til et højere varigt provenu end de forudsatte 850 mio. kr., bedes ministeren oplyse, hvor meget man kan hæve minimumsgrænsen på nu 100 mio. kr. til for at opnå den oprindelige provenuforudsætning på 850 mio. kr. Ministeren bedes i tillæg til ovenstående ligeledes oplyse, hvor mange virksomheder der vil udelades af lagerbeskatning ved at hæve minimumsgrænsen hertil.

Spm. 658

Ministeren bedes oplyse forventningen til lagerskattens omfang relativt til virksomhedernes frie cashflow.

Spm. 659

Provenuskønnet på varige 850 mio. kr. efter adfærd og tilbageløb er baseret på en forventning om, at lagerskatten vil omfatte ejendomsværdier for 350 mia. kr. Denne opgørelse er foretaget med betydelig usikkerhed på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af mængden af bygninger. En alternativ måde at opgøre ejendomsværdier på ville være at tage udgangspunkt i virksomhedernes regnskaber, hvor ejendommene rent faktisk optræder som værdier. Kan ministeren oplyse de forventede omfattede ejendomsværdier og provenuskøn på baggrund af denne metode?

Spm. 660

Hvordan har den relative udvikling i spillemarkedet været siden liberaliseringen i 2012 for de fire områder onlinekasino, landbaserede kasinoer, væddemål og landbaserede spilleautomater set i forhold til omsætningen (BSI), spilafgifter og forholdet imellem disse to? Og hvordan vurderer ministeren, at fordelingen på spilmarkedet og afgiftsprovenuet vil se ud om fem år med den nuværende udvikling med afsæt i de forskellige afgiftssatser, der i dag er for de fire områder?

Spm. 661

Vil ministeren arbejde for, at de landbaserede spilleautomater får samme udviklingsmuligheder som de tilsvarende onlinespil f.eks. i form af muligheden for at opstille serverbaserede spilleautomater, der bl.a. vil ligestille mulighederne for spiltyper, afgiften og muligheden for selvudelukkelse i Rofus?

Spm. 662

Mener ministeren, at det er rimeligt, at landbaserede spilleautomater i dag betaler op til 71 pct. i spilafgift, og at landbaserede kasinoer betaler op til 75 pct. i spilafgift, når lignende onlinespil betaler 28 pct. i spilafgift?

Spm. 663

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af udenlandske studerendes SU-lån der misligholdes sammenlignet med andelen af danske studerendes SU-lån?

Spm. 664

Vil ministeren opdatere den del af svaret, der vedrører model 2 om forhøjelse af jobfradrag i SAU (2018-19, 1. samling) alm. del – spørgsmål 88? Ministeren bedes i tillæg til de i spørgsmålet efterspurgte effekter ligeledes opgøre effekten på BNP.

Spm. 665

Med Grøn skattereform for industri mv. af 24. juni 2022 tages et vigtigt skridt videre mod den grønne omstilling, men samtidig udfordres tilgængeligheden i landdistrikterne, da aftalen kan være med til at besværliggøre transporten eller prisen på transport i eller til landdistrikter og øer og dermed hindre pendling og bosætning. Hvordan vil ministeren sikre, at man forsat har økonomisk mulighed for at pendle, når man bor i et landdistrikter eller på øerne?

Spm. 666

Agter ministeren at indkalde til forhandlinger med henblik på at sikre, at det forsat skal være økonomisk attraktivt/muligt at bo i et landdistrikt og pendle til en arbejdsplads et andet sted i landet?

Spm. 667

Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at vi kommer i mål med vores grønne omstilling, og at det samtidig er økonomisk attraktivt at bo og leve i et landdistrikt eller på en ø, når man er afhængig af at kunne flytte sig for at passe sit arbejde?

Spm. 668

Ministeren bedes oplyse det samlede provenu og budgetterede for hhv. ejendomsskatter og ejendomsværdiskat for periode 2015-2025.

Spm. 669

Ministeren bedes oplyse fordeling af provenu på landets kommuner for hhv. ejendomsskat og ejendomsskat for perioden 2015-2025.

Spm. 670

Ministeren bedes oplyse, hvad en gennemsnitlig hhv. husejer og lejlighedsejer betaler i hhv. ejendomsskat og ejendomsværdiskat opgjort pr. kommune for perioden 2015-2025?

Samrådsspørgsmål

Spm. R

Samrådsspm. om ministeren vil oplyse baggrunden for forsinkelsen af ejendomsvurderingerne, jf. artiklen ”Ejendomsvurderingerne er forsinket igen: Over 1,5 mio. boligejere må vente til næste år” bragt i Børsen den 7. juli 2022, til skatteministeren

Spm. S

Samrådsspm. om ministeren mener, at den fortsatte usikkerhed om ejendomsvurderingerne er tilfredsstillende for boligejerne, til skatteministeren

Spm. T

Samrådsspm. om ministeren vil oplyse, hvilken betydning de yderligere forsinkelser af ejendomsvurderinger vil få for boligmarkedet, til skatteministeren

Spm. U

Samrådsspm. om, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at boligejerne får deres ejendomsvurderinger uden yderligere forsinkelser, og kan ministeren garantere, at der ikke kommer yderligere forsinkelser, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.