Folketingsbilag 30. september 2022 - 30. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 321

Orientering om undtagelsesansøgninger ifm. implementering af EU's toldkodeks EUTK

Spørgsmål og svar

Spm. 798

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten vil være som følge af praksisændringen vedrørende moms, som blev varslet af Skattestyrelsen ved udkast til styresignal af den 7. juli 2022 jf. sagsnummer 21-1229043, herunder om muligt hvordan merprovenuet fordeler sig på de forskellige aktiviteter, herunder fitness, personlig træning, dans m.v.

Spm. 814

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål X-Z.

Spm. 815

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han vil invitere til møde med henblik på politisk drøftelse og gennemgang af mulige løsninger?

Spm. 816

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, bekræfte, at han er villig til at kigge på kompenserende tiltag?

Spm. 817

Vil ministeren – i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spm. 767, hvori spørgsmålet ikke besvares fyldestgørende - vurdere, hvor mange indtægter spilleselskaberne i dag har på spillereklamer i det tidsrum, som ministeren vil forbyde reklamer for pengespil i, samt hvor meget prisen på TV-pakker forventes at stige, hvis TV-selskaberne i stedet skal finde samme finansiering over TV-pakkerne frem for reklamer? Herudover bedes ministeren vurdere, om det kan føre til flytning af fodboldkampe til mere snævre betalingskanaler, hvis der indføres et fløjt-til-fløjt markedsføringsforbud.

Spm. 818

Vil ministeren redegøre for den økonomiske betydning for freelance-kunstnere i forhold til beskatning, arbejdsmarkedsbidrag osv., at det ikke længere er muligt at omdirigere et tilskud fra Statens Kunstfond fra et CPR-nummer, som ansøgningen er ansøgt med, til et givent CVR-nummer, der har valgt at producere eller på anden måde facilitere projektets økonomi?

Spm. 819

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, om han er indstillet på at indføre fradragsret for udgifter til sportsudøvelse, således at de berørte i videst muligt omfang kompenseres, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at fastholde momsfritagelsen for fitness m.v.?

Spm. 820

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, foranledige at der foretages et nabotjek på myndighedsniveau for at klarlægge forskelle i og niveauet for beskatningen ved investering i investeringsforeninger?

Spm. 821

Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 30. september 2022 om moms på fitness og investeringsforeninger, jf. samrådsspørgsmål X-Z, oplyse, hvad ministeren konkret agter at gøre for at sikre, at det fortsat kan betale sig at investere i investeringsforeninger?

Spm. 822

Vil ministeren uddybe sin besvarelse af alm. del – spørgsmål 783, herunder redegøre nærmere for, hvorfor forvaltning af investeringsforeninger og hvilke ydelser, der kan omfattes af momsfritagelsen, er en sådan ”kompleks problemstilling, som ikke umiddelbart kan sammenlignes på tværs af landene” og derfor ikke forelægges for Momskomitéen?

Spm. 823

Det fremgår af EU-Domstolens procesreglement artikel 60, at sager skal henvises til EU-Domstolens Store Afdeling med 15 dommere, hvis det er påkrævet af hensyn til sagens vanskelighed og betydning. Hvis en dom kan læses således, at den de facto fjerner momsfritagelsen for en konkret ydelse, så er der tale om en sag af væsentlig betydning. I C-231/19, Blackrock deltog kun 5 dommere. Er ministeren ikke enig i, at det således aldrig har været EU-Domstolens hensigt, at Blackrock-dommen fra 2020 skulle have så vidtrækkende konsekvenser, som Skattestyrelsen lægger op i styresignalerne om moms på investeringsforeningerne?

Spm. 824

I svarene på alm. del - spørgsmål 783 og 784 beskriver ministeren, at Kommissionen kan rejse en traktatkrænkelsessag mod et medlemsland, hvis de ikke har tilpasset deres lovgivning til EU-Domstolens praksis. Finans Danmarks høringssvar peger på, at lande som Frankrig, Tyskland og Sverige ikke har implementeret konsekvenserne af de to seneste EU-domme fra 2020 og 2021 eller har implementeret dommene lempeligere. Vurderer ministeren, at de nævnte lande ser ind i en traktatkrænkelsessag fra Kommissionen?

Spm. 825

Ministeren tilkendegav på samrådet den 30. september 2022, at han var villig til at tale om løsninger i forhold til fitness, når man havde klarhed over omfanget. Vil ministeren tilkendegive, om det samme gælder for moms på investeringsforeningerne? Altså når det juridiske grundlag er klart, og omfanget af stramningen er endelig klarlagt, så er ministeren villig til at se på, at merprovenuet tilbageføres, så det bliver provenuneutralt?

Spm. 826

Ministeren nævnte på samrådet den 30. september 2022, at han gerne ville svare skriftligt på spørgsmålet om nabotjek. Man må imidlertid forstå på ministerens svar på alm. del - spørgsmål 782, at ministeren ikke ser nogen yderligere værdi af et nabotjek på myndighedsniveau. Det virker besynderligt, hvis ministeren ingen interesse har i at afdække, om danske investorer bliver hårdere ramt af EU-dommene end i investorer i andre lande. Betyder det, at selvom et sådant nabotjek ville vise, at Danmark var et af de eneste, hvis ikke det eneste land, som har givet dommene en så stram fortolkning, så ville ministeren hævde, at Danmark er det eneste land i EU, der er i stand til at læse EU-domme rigtigt? Spørger håber derfor, at ministerens bemærkning på samrådet skal forstås således, at han vil genbesøge svaret på alm. del - spørgsmål 782?

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.