Folketingsbilag 12. september 2022 - 18. september 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 293

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025 og udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.)

Bilag 294

Kopi af FIU alm del. - svar på spm. 421 om, hvad det vil koste at genindføre henholdsvis håndværkerfradraget og det grønne håndværkerfradrag, fra skatteministeren

Bilag 295

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Midlertidig justering af beskatningen af elbiler og pluginhybridbiler, der anvendes som fri bil, og midlertidig skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt el til opladning på arbejdspladsen)

Bilag 296

Publikation fra Skattestyrelsen: Social dumping i bygge- og anlægsbranchen

Bilag 297

Spillemyndighedens status for liberaliseringen af hestevæddemål i 2018 og indførelsen af det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten i Danmark

Bilag 298

Lovudkast: Forslag til lov om vejafgift

Bilag 299

Program til lukket ekspertmøde om elektronisk simulerede væddemål den 22. september 2022

Bilag 300

Henvendelse af 14/9-22 fra Lotte Kenvig, Klampenborg om dobbeltbeskatning i forbindelse med aktionærlån

Spørgsmål og svar

Spm. 416

Kapitalgevinster ved boliger bliver i dag beskattet via enten ejendomsavanceskat eller ejendomsværdiskat. Som boligejer er det dog muligt både at undgå ejendomsavanceskat og i vidt omfang også undgå ejendomsværdiskat, hvis man lejer sin bolig ud i størstedelen af ejerperioden (pga. parcelhusreglen). Vil ministeren bedes oplyse, ved hvor mange ejendomssalg (antal og andel) sælger har været fritaget for avancebeskatning pga. parcelhusreglen og samtidig betalt ejendomsværdiskat i mindre end halvdelen af ejerperioden? Endvidere bedes oplyst, i hvor stor en andel af ejerperioden der i gennemsnit bliver betalt ejendomsværdiskat blandt alle ejerboliger, der er fritaget for ejendomsavanceskat.

Spm. 417

Kapitalgevinster ved boliger bliver i dag beskattet via enten ejendomsavanceskat eller ejendomsværdiskat. Som boligejer er det dog muligt både at undgå ejendomsavanceskat og i vidt omfang også undgå ejendomsværdiskat, hvis man lejer sin bolig ud i størstedelen af ejerperioden (pga. parcelhusreglen). Vil ministeren redegøre for provenu- og fordelingsvirkningen ved nedenstående to modeller, der kan sikre, at der betales enten ejendomsavanceskat eller ejendomsværdiskat for kapitalgevinsten i hele ejerperioden?- Model a) Alle ejerboliger, som er fritaget for ejendomsavancebeskatning pga. parcelhusreglen, gøres ejendomsværdiskattepligtige i hele ejerperioden, uanset om de f.eks. er lejet ud i en del af perioden.- Model b) Ejerboliger, som i en andel af ejerperioden ikke har været ejendomsværdiskattepligtige, gøres ved salg skattepligtige for en tilsvarende andel af avancen. Hvis der f.eks. ikke er betalt ejendomsværdiskat i 40 pct. af ejerperioden, så beskattes 60 pct. af avancen ved salg. Fordelingsvirkningen bedes opgjort som virkningen på disponibel indkomst i kroner og øre og i procent af disponibel indkomst opdelt for 10 indkomstdeciler. Den 10. indkomstdecil bedes også opdelt på percentiler. Endeligt bedes ministeren oplyse virkningen på Gini-koefficienten.

Spm. 544

Vil ministeren redegøre for, hvor mange personer i beskæftigelse der er under den relative fattigdomsgrænse, som blev anvendt under den seneste S-regering? Vil ministeren endvidere redegøre for, hvilken ændring af hhv. beskæftigelsesfradrag eller bundskat, der ville skulle indføres for hhv. at halvere antallet af beskæftigede under fattigdomsgrænsen, hhv. at sikre, at der slet ikke er beskæftigede personer under denne fattigdomsgrænse?

Spm. 622

Hvad vil det koste at give virksomheder skattefradrag for bankgebyrer for erhvervskonto, således at gebyret kan fratrækkes for kontoen i det skattemæssige regnskab?

Spm. 631

Vil ministeren redegøre for erfaringerne med at udskyde selvangivelsesfristen for selvstændigt erhvervsdrivende med 2 måneder på grund af covid-19?

Spm. 632

Ministeren bedes oplyse, om det har haft betydning for det årlige provenu, at selvangivelsesfristen for selvstændigt erhvervsdrivende i 2020 og 2021 blev udskudt med 2 måneder?

Spm. 633

Ministeren bedes tilkendegive, om han vil rykke selvangivelsesfristen for selvstændigt erhvervsdrivende med 2 måneder permanent for at give mere tid til at opgøre selvangivelsen rigtigt?

Spm. 642

Vil ministeren bekræfte, at en dansk virksomhed med filialer i udlandet, som sender sine udenlandske filialmedarbejdere på konference/kongres i Danmark, skal indeholde dansk skat de dage, medarbejderen er i Danmark til den pågældende konference/kongres?

Spm. 643

Vil ministeren redegøre for, om reglerne for beskatning af filialmedarbejdere, der deltager i konferencer/kongresser i selskabets hjemland, er anderledes i Danmark end i andre EU-lande? I den forbindelse anmodes ministeren om at redegøre specifikt for reglerne i Sverige, Tyskland og Polen.

Spm. 644

Mener ministeren, at det er uheldigt, at danske virksomheder med filialer i udlandet ikke kan afholde kongresser/konferencer i Danmark, hvor deres udenlandske filialmedarbejdere deltager som følge af skattereglerne?

Spm. 652

Vil ministeren overveje at indføre en model i lighed med den model, der allerede findes ved eksport af biler, så ingen biler kan køre rundt på de danske veje uden at betale afgift?

Spm. 668

Ministeren bedes oplyse det samlede provenu og budgetterede for hhv. ejendomsskatter og ejendomsværdiskat for periode 2015-2025.

Spm. 669

Ministeren bedes oplyse fordeling af provenu på landets kommuner for hhv. ejendomsskat og ejendomsskat for perioden 2015-2025.

Spm. 670

Ministeren bedes oplyse, hvad en gennemsnitlig hhv. husejer og lejlighedsejer betaler i hhv. ejendomsskat og ejendomsværdiskat opgjort pr. kommune for perioden 2015-2025?

Spm. 684

Ministeren bedes redegøre for, hvilke andre lande, der har indført afgift på landbrugets ikke-energirelaterede udledninger.

Spm. 691

Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Elo Jakobsen af 26. juli 2022 om forkert registrering og samvurdering af hans to matrikler i Povlsker? I den forbindelse bedes ministeren besvare følgende:- Borgeren har ved en forespørgsel via e-mail til Vurderingsstyrelsen ved en telefonopringning fra Vurderingsstyrelsen fået at vide, at han skal vente til der kommer ny ejendomsvurdering og så klage. Tidsestimat iflg. Vurderingsstyrelsen er 1 til 1½ år. Finder ministeren det rimeligt, at borgen iflg. Vurderingsstyrelsen skal vente 1 til 1½ år med, at få rettet en fejl i en ejendomsvurdering, når fejlen er begået af Vurderings og Skattestyrelsen? Og hvordan kan sådan en fejl opstå?- Finder ministeren det rimeligt, at det er borgeren, der skal afholde alle udgifter ved manglende salg af grund og ved anskaffelse af dokumentation for, at Vurderings og Skattestyrelsen har begået fejl?- Finder ministeren det rimeligt, at borgen ved et eventuel salg om 1½ år, grundet fejl hos Vurderings og Skattestyrelsen, kan forvente at skulle betale en forhøjet ejendomsskat efter 1. januar 2024 ved køb af ny mindre ejendom?- Finder Ministeren det rimeligt, at det er borgeren der skal finde hoved og hale i dette rod, når ”systemet” begår fejl? Hvis en borger begår fejl, kommer ”systemet” efter den pågældende, men hvem kommer efter ”systemet”?- Borgeren har oplyst, at han er blevet oplyst om, at ”systemet” ikke begår fejl – men er ministeren ikke enig i, at det er en fejl, at denne sag er opstået? Deler ministeren den holdning, at ”systemet” altid har ret?- Hvor når kan borgeren forvente at der kommer styr på dette, og vil ministeren tage initiativ til, at ”systemet” siger undskyld over for borgeren og godtgør de omkostninger/udgifter borgeren har haft?

Spm. 703

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt der er forskning, der påviser, at spilreklamer påvirker lysten til pengespil?

Spm. 704

Vil ministeren belyse, om der i dag føres kontrol med gamingudbydere, som tilbyder pengespils-lignende spiloplevelser til børn, eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?

Spm. 705

Vil ministeren kommentere, hvorledes han ser forskellen på de spil, der tilbydes af regulerede spil-udbydere med licens og de pengespils-lignende spil, der foregår eksempelvis gennem loot-boxes og skinbetting?

Spm. 706

Vil ministeren redegøre for eventuelle effekter af et spilreklameforbud i andre lande?

Spm. 707

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af registreringsafgiften på personbiler, herunder afgiftssatser, grænser, nedslag og tillæg. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.

Spm. 708

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter adfærd samt den deraf følgende selvfinansieringsgrad ved at ændre på parametrene i beregningen af den løbende ejerafgift på personbiler. Beregningen bedes gennemført for 2022 og 2030.

Spm. 709

Ministeren bedes redegøre for provenu fra både moms og afgifter fra energi og el for januar 2022 til og med juni 2022 sammen med provenu for samme måneder i 2021?

Spm. 710

Vil ministeren oplyse, hvor mange milliarder kroner det vil koste årligt at afskaffe hele registreringsafgiften?

Spm. 712

Vil ministeren kommentere henvendelse af 19. august 2022 fra Danmarks Bridgeforbund/Tankesportsforbundet vedrørende momspligt på tankesport, jf. SAU alm. del – bilag 274?

Spm. 713

Vil ministeren fremsende en opgørelse, der viser den gennemsnitlige årlige skattelettelse i antal kr. til de 10.000 danskere, som har den højeste indkomst, hvis man afskaffer topskatten? Desuden ønskes oplyst, hvilken indkomst de pågældende 10.000 danskere i gennemsnit har hver især årligt i antal kr. Endeligt bedes det oplyst, hvad det vil koste i antal milliarder kr. årligt i tabt skatteprovenu at afskaffe topskatten.

Spm. 723

Ministeren bedes oplyse det samlede antal gældsinddrivelsesfordringer fra Udbetaling Danmark til Gældsstyrelsen fordelt på ydelser, samt oplyse Skatteforvaltningens samlede udgifter til administration, IT mv. i forbindelse med gældshåndtering og inddrivelse af de forskellige ydelser, som Udbetaling Danmark håndterer.

Spm. 731

Vil ministeren oplyse de eksterne omkostninger pr. km på hhv. benzin, diesel, lavemissions og nulemissions personbiler opdelt på de forskellige eksternaliteter? Vil ministeren endvidere oplyse beskatningen pr. km. (såvel gennemsnitlig som marginal) opdelt på samme biltyper og skattekilde?

Spm. 732

Ministeren bedes opgøre, hvor meget Aalborg Portland skulle have betalt ekstra om året i skatter, hvis virksomheden ikke var omfattet af den rabat, som det nye CO2-afgiftsystem tildeler virksomheder, der arbejder med ”mineralogiske processer”. Beløbet bedes opgøres fordelt pr. medarbejder, idet spørgeren bemærker, at Aalborg Portland oplyser på sin hjemmeside, at virksomheden beskæftiger 335 medarbejdere i Danmark.

Spm. 733

Ministeren bedes oplyse, hvor meget Mærsk har betalt i tonnageskat i Danmark i 2021, samt oplyse hvilket beløb Mærsk skulle have betalt, såfremt virksomheden var omfattet af normal selskabsbeskatning.

Spm. 734

Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der gælder i dag for virksomheder, der vælger at udflage danskejede skibe til lande i EU eller tredjelande, og dermed afbryder skattepligten i Danmark, herunder om disse pålægges exitbeskatning eller lignende skattemæssige tiltag med henblik på at værne om Danmarks skattegrundlag.

Spm. 735

Ministeren bedes redegøre for, hvilke værn Danmark har opstillet for at sikre, at virksomheder med hjemsted i Danmark og dermed dansk skattepligt ikke flytter vedtægtsmæssigt hjemsted til et andet EU-land eller tredjeland med henblik på at opnå mere gunstige skatteforhold.

Spm. 736

Ministeren bedes oplyse, om en virksomheds egenkapital vil være omfattet af exitbeskatning, hvis en virksomhed flytter sin skattepligt fra Danmark til et andet EU-land eller tredjeland.

Spm. 738

Skatteministeren nævner i sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 421 og spørgsmål 233, at en ændring fra lagerbeskatning til realisationsbeskatning for investorer med et ejerskab på under 10 pct. i en virksomhed vil kunne forårsage indlåsningseffekter samt incitamenter til salg og genkøb, hvor en investor står til tab. Vil ministeren undersøge, hvordan skattemyndighederne i Sverige, der anvender realisationsbeskatning, håndterer disse risici?

Spm. 739

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 oplyse, om de nævnte risici i forhold til indlåsningseffekter og incitamenter til salg og genkøb er til stede i samme omfang, hvis man ejer f.eks. 11 pct. af aktierne, og i samme ombæring oplyse, om der er et fagligt argument for, at grænsen er netop minimum 10 pct. ejerskab for at være underlagt realisationsbeskatning?

Spm. 744

Vil skatteministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 421 oplyse, om permanentliggørelsen af det nuværende forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag (F&U fradrag) fra den 1. januar 2023 med aftalen om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” fra den 21. januar 2022 kommer til at betyde en ændring i, hvilke udgifter der kan tages fradrag for?

Spm. 753

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 30. august 2022 om muligheden for at indføre differentieret og lavere moms på fødevarer, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål V.

Spm. 777

Det fremgår af et svar til Skatteudvalget af den 26. august 2022 (alm. del – svar på spm. 646), at udenlandske studerendes misligholdte SU-gæld er steget til 939 mio. kr. Der ønskes en opgørelse over den misligholdte gæld, hvor der for hver nationalitet opgøres antal skyldnere, samlet beløb og gennemsnitlig gæld pr. skyldner.

Spm. 785

Vil ministeren oversende en tabeloversigt, der viser, hvilke af regeringens stramninger af skatter, afgifter og fiskale gebyrer siden sommeren 2019 der ikke er forligsbelagte, og hvilke af stramningerne der er forligsbelagte, samt hvilke partier der indgår i forligskredsen?

Spm. 786

I forlængelse af ministerens besvarelse af 5. november 2021 af SAU alm. del – spørgsmål 2 bedes ministeren tilsende udvalget en opdateret oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revisionen/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ. Ministeren bedes endvidere i oversigten oplyse, hvilke love der har en solnedgangsbestemmelse.

Spm. 787

Hvordan forholder ministeren sig til Dansk e-Mobilitets forsalg til justering af reglerne for refusion af elafgift af el anvendt i ladestandere?Der henvises til følgende: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/TRU/bilag/373/2614766.pdf

Spm. 788

Hvorfor har regeringen ikke afsat midler i sit forslag til Finanslov 2023 til at gøre det midlertidige forhøjede fradrag for virksomhedernes udgifter til FoU på 130 pct. permanent med virkning fra 2023, som regeringen ellers har aftalt med et politisk flertal i Folketinget den 21. januar 2022?

Spm. 789

Hvad er regeringens plan for at få det finansieringsmæssige grundlag rettidigt på plads, så det forhøjede midlertidig FoU-fradrag på 130 pct. kan videreføres i permanent form fra 2023, som aftalt med et flertal i Folketinget i januar 2022, og har regeringen en ”Plan B”, hvis dette ikke lykkes inden årsskiftet?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1271

Om et forstærket samarbejde om global minimumsskat.

Spm. S 1272

Om enstemmigheden på skatteinitiativer i EU.

Spm. S 1273

Om et forstærket samarbejde generelt på skatteområdet.

Samrådsspørgsmål

Spm. Æ

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 4. oktober 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.