Folketingsbilag 20. marts 2023 - 26. marts 2023

Nye lovforslag

L 68 Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion. (indtægtsloftsloven).
Fremsat den 22. marts 2023

L 69 Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.
Fremsat den 22. marts 2023

Vedtagne lovforslag

L 16 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).
Vedtaget den 23. marts 2023

L 17 Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.
Vedtaget den 23. marts 2023

L 15 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 m.v.).
Vedtaget den 23. marts 2023

L 15 B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026«).
Vedtaget den 23. marts 2023

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 53 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.).

Bilag

Bilag 7

Betænkning afgivet den 21. marts 2023

L 68 Forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion. (indtægtsloftsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 69 Forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Alle høringssvar (pdf-version)

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-23 fra Noreco vedrørende foretræde om solidaritetsbidraget

Almindelig del

Bilag

Bilag 82

Status på ejendomsområdet for februar 2023

Bilag 83

Oversigt over planlagte faste publikationer og afrapporteringer på Skatteministeriets område

Bilag 84

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 12 om effekten på den disponible indkomst af Moderaternes skatteforslag, fra økonomiministeren

Bilag 85

Kopi af FIU alm. del - svar på MFU spm. 13 om effekten på Gini-koefficienten af Moderaternes skatteforslag både den samlede effekt på Gini samt effekten på Gini af hvert forslag, til økonomiministeren

Bilag 86

Internt dokument

Bilag 87

Rigsrevisionens notat af 7. marts 2023 med kvartalsvis oversigt over Folketinget behandling af beretninger fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

Bilag 88

Orientering om halvårlig status på gældsaftalen, marts 2023

Bilag 89

Publikation fra Toldstyrelsen, marts 2023: Tilbageholdt narkotika 2022

Bilag 90

Publikation - Digitale kontroller på årsopgørelsen

Bilag 91

Publikation: Virksomhedernes skattebetaling

Bilag 92

Forslag til finanslov for 2023 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 93

Henvendelse af 24/3-23 fra Greater Copenhagen om foretræde vedrørende forslag til forenkling af Øresundsaftalen

Bilag 94

Program til Skatteudvalgets studietur til Paris-OECD den 26. - 27. marts 2023

Spørgsmål og svar

Spm. 91

Vil ministeren redegøre for skattereglerne vedr. prisafdækning, og hvorledes disse indgår i den skattepligtige indkomst for bl.a. el-producenter? Vil ministeren herudover kommentere på, at Ørsted ikke har betalt selskabsskat i Danmark i 2021 og 2022 på grund af sin afdækning af strømsalget i begge år, jf. artiklen ”Ørsted tjener milliarder, men betaler 0 kr. i dansk selskabsskat – her er forklaringen”, Børsen, den 3. februar 2023? (https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/derfor-slipper-orsted-med-at-betale-0-kr-i-selskabsskat?b_source=orsted&b_medium=row_1&b_campaign=list_1). Vil ministeren endvidere redegøre for, hvorfor prisafdækning er en del af den skattepligtige indkomst for el-producenter samt hvorvidt prisafdækning påvirker den faktiske omkostning ved at producere el?

Spm. 92

Vil ministeren redegøre for el-producenternes skattebetalinger i 2021 og 2022? Vil ministeren dertil redegøre for, hvorvidt el-producenterne havde en fortjeneste på elproduktionen i 2021 og 2022, såfremt tab og gevinster på prisafdækning ikke indgik i opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst? Vil ministeren opgøre, hvordan det vil påvirke skatteprovenuet i 2021 og 2022, såfremt tab og gevinster på prisafdækning ikke indgik i opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst?

Spm. 93

Vil ministeren redegøre for, hvilket provenu indtægtsloftet på elproduktionen forventes at medføre for perioden 1. december 2022 – 31. januar 2023? Vil ministeren opgøre, hvad provenuet er for perioden 1. december 2022 – 31. januar 2023, hvis det antages, at de realiserede indtægter opgøres på henholdsvis 1) uge-, 2) dags- og 3) timebasis i stedet for månedsbasis? Vil ministeren dertil oplyse, hvorvidt Tyskland har indført indtægtsloftet med udgangspunkt i indtægter på timebasis?

Spm. 95

Vil ministeren redegøre for, hvorfor blot 42 pct. af den samlede misligholdte SU-gæld til inddrivelse er indsendt til PSRM, og ikke 50 pct. 75 pct. eller sågar 100 pct., og vil ministeren i forlængelse heraf tilkendegive, hvornår og/eller hvordan den resterende del vil blive sendt til inddrivelse i PSRM?

Spm. 96

Vil ministeren vurdere, hvor meget arbejdsudbuddet vil stige, såfremt man sender henholdsvis al offentlig gæld og SU-gæld til inddrivelse via lønindeholdelse også for de lønmodtagere, som ligger under lavindkomstgrænsen?

Spm. 97

Vil ministeren tilkendegive, hvad ministeren agter at gøre med den mindre del af den samlede SU-gæld, som ikke kan inddrives på grund af datafejl?

Spm. 98

Vil ministeren redegøre for, hvordan det kan være såkaldt usaglig forskelsbehandling at prioritere inddrivelsen af udenlandske skyldneres SU-gæld, når vi nu ved, at der alt andet lige er en større risiko for, at udlændinge flygter fra deres SU-gæld ved at rejse hjem, og at andelen af skyldnere, der afdrager, falder, når disse ikke længere er bosat i Danmark?

Spm. 99

Vil ministeren redegøre for, hvilken indsats man gør for at indhente skyldneres adresse samt andre relevante oplysninger, der kan være udslagsgivende for, om skyldneres gæld kan inddrives?

Spm. 112

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af S 207 forholde sig til det adspurgte, nemlig hvorvidt ministeren ønsker at skærpe kontrollen med udførelsen af kontante midler fra danske lufthavne, uagtet hvor rejsende har bopæl og om rejsendes kontanter er tilkommet pågældende på lovlig vis eller ej?

Spm. 113

Mener ministeren, at det er sandsynligt, at herboende udlændinge med og uden statsborgerskab anskaffer sig kontanter på lovlig og ulovlig vis med henblik på at føre pengene ud af landet til pågældendes hjemland, hvor en overvejende del af økonomien foregår som kontantøkonomi?

Spm. 114

Ministeren bedes oplyse effekterne af at benytte 4 mia. kr. på følgende ændringer af beskæftigelsesfradraget:i) Forhøjelse af loftetii) Forhøjelse af satseniii) En kombination af ovenstående (25/75)iv) En kombination af ovenstående (50/50)v) En kombination af ovenstående (75/25)De samme spørgsmål bedes besvaret ved at benytte 0,3 mia. kr. på ændringer af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.I svaret bedes effekten på beskæftigelse, BNP og Gini-koefficienten på 10 deciler oplyst.

Spm. 115

Er det muligt, 1)at en virksomhed får ophævet sin betalingsordning vedrørende coronarelateret moms- eller skattegæld hos Skattestyrelsen?2)at der laves et 30 dages rykkerstop? 3)at der efter 30 dage vil kunne oprettes en ny betalingsordning på 24 måneder?

Spm. 116

Vil ministeren kommentere artiklen ”Et sagskompleks om hvidvask for millioner kobles til særlig flyrute” i Jyllands-Posten den 23. februar 2023 og i forlængelse heraf tilkendegive, hvad ministeren agter at gøre for at forhindre, at ulovligt erhvervede penge ikke udføres til kontantøkonomier i Stormellemøsten (MENAPT) og andre steder?

Spm. 117

Mener ministeren, at der er behov for en styrket indsats mod økonomisk kriminalitet?

Spm. 118

Vil ministeren tage initiativ til at ændre beløbsgrænsen for udførsel af midler fra 10.000 euro til eksempelvis 5.000 euro?

Spm. 119

Vil ministeren redegøre for, eventuelt i fortrolig form, hvilke destinationer der betragtes som højrisikodestinationer i forbindelse med hvidvask og udførelse af ulovligt erhvervede penge?

Spm. 120

Vil ministeren tage initiativ til at styrke samarbejdet med det svenske politi særlig med henblik på, at Sverige efter årtiers fejlslagen immigrationspolitik er blevet et mekka for bander og organiseret kriminalitet, hvoraf noget af kriminaliteten uden tvivl er grænseoverskridende og derfor vil påvirke Danmark?

Spm. 121

Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af S 207 tilkendegive, om 52 kontrolaktioner om året med det formål at kontrollere om personer under ophold i udlandet uberettiget kan have modtaget offentlige forsørgelsesydelser er nok?

Spm. 148

Vil ministeren redegøre for, om han eller told- og skatteforvaltningen har kendskab til, at der reklameres for casino, betting mm. online direkte målrettet mennesker, der søger på "rofus" på Google? Vil ministeren endvidere redegøre for, om en sådan målrettet reklamering er i strid med loven? Der henvises til følgende historie på Reddit. Spørger har testet det for at sikre dets rigtighed og oplevet det samme.https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/11kuo6b/endnu_flere_sindssyge_spilreklamer_n%C3%A5r_man_s%C3%B8ger/

Spm. 151

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 16. marts 2023 om danske rederiers indflydelse på forhandlingerne i OECD, Mærsks skatteniveau og tonnageskatteordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål G, H og I

Spm. 152

Vil ministeren redegøre for, om der er andre områder end børnebidrag og SU, hvor der kan forventes kritik på ministerens ressortområde? Der henvises til artiklen »Ombudsmand kritiserer styrelse for dårlig inddrivelse af gæld i udlandet«, Bornholms Tidende, den 21. marts 2023.

Spm. 153

Vil ministeren redegøre for, inden for hvilke hovedområder danskerne har størst gæld til det offentlige, og vil ministeren samtidig oversende de planer, der måtte foreligge, for hvad ministeren har tænkt sig at gøre for at inddrive gælden inden for de enkelte hovedområder?

Spm. 154

Vil ministeren tage initiativ til at øge andelen af tvungen lønindeholdelse fra de 3-4 pct. til eksempelvis 10 pct.?

Spm. 155

Ministeren nævnte under det åbne samråd i Skatteudvalget den 16. marts 2023, at OECD havde lavet analyser af rederivirksomhed i forbindelse med forhandlingerne af OECD-aftalens spor 2 om minimumsbeskatning. Vil ministeren oversende disse analyser vedrørende rederivirksomhed?

Spm. 156

Vil regeringen aktivt arbejde for en fælles international selskabsskattesats på 22 pct.? Der henvises til ministerens kommentar under det åbne samråd i Skatteudvalget den 16. marts 2023.

Spm. 157

Hvornår forventer ministeren, at ekspertgruppen for fremtidig erhvervsstøtte vil afgive sine samlede anbefalinger? Hvordan forventer ministeren, at anbefalingerne skal behandles efterfølgende?

Spm. 158

Vil ministeren fortroligt redegøre for Danmarks position under forhandlinger af OECD-aftalens spor 2, herunder om Danmarks position ændrede sig undervejs?

Spm. 159

Vil ministeren redegøre for ligningslovens § 8 N, stk. 2 i forhold til bestemmelsens krav om, at det modtagende selskab for at opnå fradrag hos det betalende selskab skal være sambeskattet med det betalende selskab, og bestemmelsens forhold til artikel 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) om retten til fri etablering, når det modtagende selskab er et koncernselskab hjemmehørende indenfor EU, og om der kan være tilfælde, hvor bestemmelsen (kravet om international sambeskatning) er i strid med artikel 49, jf. C-650/16, Bevola, præmis 29, og C-47/12, Kronos International Inc., præmis 35?

Spm. 160

Vil ministeren redegøre for ligningslovens § 8 N, stk. 2 i forhold til bestemmelsens krav om, at det modtagende selskab for at opnå fradrag hos det betalende selskab skal være sambeskattet med det betalende selskab, og bestemmelsens forhold til ikke diskrimineringsbestemmelserne i de af Danmark indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, og som bygger på artikel 24 i OECD's modeloverenskomst fra 2017, og om der kan være tilfælde, hvor bestemmelsen (kravet om international sambeskatning) for et modtagende koncernselskab er i strid med ikke diskrimineringsbestemmelserne?

Spm. 161

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 24. marts 2023 fra Greater Copenhagen om foretræde vedrørende forslag til forenkling af Øresundsaftalen, jf. SAU alm. del - bilag 93.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 427

Om den aktuelle lovgivning, der besværliggør livet for almindelige bankoforeninger.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.