Folketingsbilag 3. juni 2021 - 10. juni 2021

Vedtagne lovforslag

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).
Vedtaget den 3. juni 2021

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).
Vedtaget den 3. juni 2021

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).
Vedtaget den 3. juni 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 258

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 503 om den forventede tilbagebetaling er i form af selskabsskat og virksomhedsskat fra kompensationspakkerne, fra erhvervsministeren

Bilag 259

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 499, 500 og 501 om, hvor stor den samlet gæld er, der er oparbejdet i restaurationsbranchen i perioden fra 11. marts 2020 til 1. maj 2021 – inden for moms og A-skat m.v., fra erhvervsministeren

Bilag 260

Samlenotat for de ventede punkter på dagsordenen for rådsmødet (ECOFIN) 18. juni 2021, som er relevante for Skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 355

Vil ministeren opdatere svarene på SAU alm. del – spørgsmål 737 og 738 (folketingsåret 2019-20), således at virkningen af aftalen om grøn omstilling af vejtransporten medregnes?

Spm. 360

Vil ministeren oplyse virkningen på de offentlige finanser (umiddelbart, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd), arbejdsudbud og bnp ved en nedsættelse af selskabsskatten per procentpoint indtil fuld afskaffelse (som i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20)), men hvor der lægges til grund, at overførselsindkomsterne ikke merreguleres som følge af nedsættelsen, men i stedet blot reguleres som før policy-ændringen?

Spm. 435

Ministeren bedes oversende en oversigt over de forskellige kontrolprojekter, der tidligere fremgik af de årlige publikationer ”Kontrolaktiviteter”. Dette bedes gjort for 2020, dog med en eksplicitering, hvis kontrolprojekter er lukket ned og erstattet af nye i 2021. Ministeren bedes tillige redegøre for, i hvilke konkrete kontrolprojekter de 500 ekstra skattemedarbejdere, der er resultat af styrkelsen af skattekontrollen fase I og II, enten allerede er allokeret eller er planlagt til at blive allokeret, såfremt de er tilknyttet eller vil blive tilknyttet kontrolprojekter. Der bedes opgjort i antal årsværk pr. relevant kontrolprojekt.

Spm. 507

Ministeren bedes oversende følsomhedsberegninger af fordelingskonsekvenser af den vedtagne forhøjelse af tobaksafgifterne, der afspejler de adfærdsændringer, som nedenstående undersøgelser viser. Ministeren bedes derudover kommentere på, hvorvidt de estimerede fordelingseffekter af forhøjelsen af tobaksafgifterne skal opdateres i lyset af de nye resultater.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 1: Nikotinafhængighed” offentliggjort den 5. marts 2021, der konkluderer, at andelen af personer, der ryger dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 20 pct. i 2019 til 18 pct. i 2020.- Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Danskernes Rygevaner 2020 – Delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd” offentliggjort den 23. april 2021, der konkluderer, at andelen af 15-29 årige, som ryger dagligt eller lejlighedsvist, der angiver økonomi som medvirkende faktor for seneste rygestopforsøg, er steget til 26 pct. i 2020. Blandt rygere generelt er andelen, der peger på økonomi som en medvirkende faktor til et rygestopforsøg steget fra 13 pct. i 2019 til 20 pct. i 2020. - Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens udgivelse ”Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse” fra januar 2021, der konkluderer, at andelen af unge, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvist er faldet fra 26 pct. til 16 pct. i 2020. For danske 18-19-årige er andelen faldet fra 12 pct. i 2017 til 6 pct. i 2020.

Spm. 510

Ministeren bedes kommenterer præsentationerne fra ekspertmøde om ny udbyttemodel i Skatteudvalget den 5. maj 2021 fra Aalborg Universitet og VP Securities A/S, jf. SAU alm. del - bilag 235.

Spm. 512

Vil ministeren oplyse udviklingen i ventetider på at få ændret sin årsopgørelse for de sidste tre år opdelt på måneder?

Spm. 513

Vil ministeren oplyse, hvor lang tid en borger gennemsnitligt skal vente på at få ændret sin årsopgørelse?

Spm. 514

Vil ministeren oplyse, hvor lang ventetid der er på at få fat i en medarbejder, når man ringer til henholdsvis Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen?

Spm. 516

Vil ministeren kommentere henvendelse fra Asger Brorsen om Verdo skandalen: Verdo anmeldt for omfattende skattesvig, jf. SAU alm. del - bilag 242

Spm. 519

Ministeren bedes redegøre for det samlede omfang af 0-moms for medier de seneste 10 år opgjort på årsbasis og på medier.

Spm. 520

Ministeren bedes redegøre for problemerne med it-systemet, der skal implementere nye EU-regler for moms i dansk lovgivning, herunder hvorfor det er blevet meget dyrere. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, hvornår Folketinget er blevet involveret i den pågældende sag, jf. artiklen ”Ny it-krise i SKAT: Budgettet eksploderer i kriseramt moms-system" bragt den 19. maj 2021 i Version2.dk.

Spm. 525

Vil ministeren i forlængelse tabel 1 i svar på SAU alm. del – spørgsmål 323 redegøre for model 1’s påvirkning af den disponible indkomst fordelt på aldersgrupperne 15-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 15-25 år og 15-30 år?

Spm. 529

EU-kommissionen kom den 18. maj 2021 med en henstilling til medlemslandene om at give mulighed for at tilbageføre underskud for 2020 og 2021, dog maksimalt 3 mio. EUR pr. år som følge af Covid-19 pandemien, således at især mindre virksomheder kan få tilført likviditet. Henstillingen går på, at underskud skal kunne tilbageføres mindst et år dvs. mindst til 2019 og maksimalt op til 3 år, dvs. ikke længere end til 2017. Der skal også være mulighed for tilbageførsel af forventet underskud vedrørende 2021, uden at det er nødvendigt at vente til årets udgang. Hvis der tillades tilbageførsel af underskud indtil 2017, bør de berettigede virksomheder ikke have haft underskud hverken i 2019, 2018 eller 2017. Princippet om at tilbageføre underskud blev også anvendt i lov nr. 290 af 26. juni 1975, hvor selskaber havde mulighed for at tilbageføre underskud i 1974 til 1973 og 1972 som følge af oliekrisen, der ramte den vestlige verden i 1973. Agter ministeren at følge op på EU-kommissionens henstilling for at styrke især mindre virksomheders likviditet ovenpå Covid-19 pandemien?

Spm. 531

Ministeren bedes oplyse, om der i dag er udviklet et system, der sikrer, at der ikke refunderes mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet. Spørgsmålet skal ses i lyset af side 58 i ”Rapport om administration af udbyttebeskatning” fra 2017, hvor der står: ”For at sikre, at der ikke sker tilbagebetaling af mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet, vil SKAT skulle foretage en registrering af anmodninger om refusion af udbytteskat og knytte disse til en given udbytteangivelse. Sagsstyrings-systemet DURO vil på sigt kunne understøtte denne proces på et overordnet niveau. Systemet vil med andre ord kunne understøtte kontrollen af, at der i forbindelse med en refusionsanmodning også foreligger en udbytteangivelse for det pågældende udbytte på den specifikke vedtagelsesdato. Det vil samtidig blive muligt at overvåge, om der samlet set udbetales mere udbytteskat, end det udloddende selskab har angivet.”

Spm. 541

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 1. juni 2021 om ny udbyttemodel, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Ø.

Spm. 544

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolindsatser og kontrolprojekter der er igangsat for at kontrollere manglende betaling af skat og moms i restaurationsbranchen, kiosker og frisører?

Spm. 545

Vil ministeren redegøre for, under hvilke forudsætninger Skatteforvaltningen kan afvise at moms registrere en virksomhed, som er tildelt CVR-nummer? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning en manglende momsregistrering får for en kunde, der har modtaget fakturaer fra et firma uden momsregistrering, og hvor kunden har betalt både faktura og moms, herunder om sælgers manglende momsregistrering vil have betydning for kundens ret til momsfradrag.

Spm. 546

Vil ministeren oplyse, hvor meget salget af diesel til tung landtransport forventes at falde, hvis Danmark indførte samme afgift på diesel som i Tyskland, og hvilken fiskal og CO2-mæssig effekt dette ville, og hvor stor en del af dette fald, der vil skyldes mindre køb fra udenlandske erhvervskøretøjer, der i stedet vil tanke uden for Danmark? Ministeren bedes endvidere oplyse de samme effekter, hvis Danmark øger dieselafgiften med 5 kr./l frem mod 2030.

Spm. 547

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste helt eller delvist at tilbagerulle emballageafgiften på engangsservice og bæreposer, som blev tredoblet pr. 1. januar 2020, jf. Finanslovsaftale 2020?

Spm. 548

Vil ministeren for hver kommune oplyse den gennemsnitlige gældsfaktor inddelt på kvintiler for de familier, der købte en ejerbolig for det seneste tilgængelige år?

Spm. 549

Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af de boliger i de fem kommuner, hvor prisstigninger på henholdsvis ejerlejligheder eller enfamiliehuse har været største de seneste fem år er boliger, der er underlagt direkte eller indirekte priskontrol, og hvor prisen dermed ikke kan tilpasse sig den kraftigt stigende efterspørgsel?

Spm. 550

Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige ejendoms- og ejendomsværdiskat, ændring i den gennemsnitlige ejendoms- og ejendomsværdiskat i procent og ændring i den gennemsnitlige kvadratmeterpris i procent i de fem kommuner, hvor prisstigninger på henholdsvis ejerlejligheder eller enfamiliehuse de seneste 10 år har været størst? Tallene ønskes inddelt på boligtype og opgjort for de seneste 10 år.

Spm. 551

Vil ministeren redegøre for ordninger på skatteområdet, som direkte eller indirekte (som f.eks. afskrivninger af virksomheders kunstkøb) begunstiger billedkunstnere, skuespillere, musikere og forfattere? Overblikket bedes indeholde en kort beskrivelse af ordningen og et skøn for dens provenuvirkning.

Spm. 552

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 8. juni 2021 om forskerskatteordningen, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål Y-Æ.

Spm. 553

Vil ministeren oversende beregninger af de provenumæssige konsekvenser af de beslutningsforslag, der er fremsat i indeværende samling? I svaret bedes det endvidere - opdelt på hvert enkelt parti - fremgå, om partiet selv har fremsat beslutningsforslaget, og hvis ikke skal partiets stillingtagen til det enkelte forslag fremgå.

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1601

Om at den såkaldte 30 pct.-løsning bliver udnyttet til at undgå, at fjerne slægtninge skal betale arveafgift.

Samrådsspørgsmål

Spm. Å

Samrådsspm. om, hvilken betydning G7-landenes globale skatteaftale af 5. juni 2021 vil få for forhandlingerne i OECD og EU om beskatning af den digitale økonomi generelt, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.