Folketingsbilag 21. juni 2021 - 21. juni 2021

Almindelig del

Bilag

Bilag 273

Grund- og nærhedsnotat om Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede og om henstilling fra Kommissionen om den skattemæssige behandling af underskud under covid-19-krisen

Bilag 274

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2020

Bilag 275

Henvendelse af 21/6-21 fra Danske Soloselvstændige om overdragelse af coronalån fra stat til banker

Spørgsmål og svar

Spm. 358

Vil ministeren redegøre for, hvorledes den norske model for udbytteskat adskiller sig fra den foreslåede danske model for udbytteskat?

Spm. 385

Ministeren bedes oversende det materiale, der i medfør af § 11 i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning blev forelagt Skatteministeriets departementschef i 1., 2. og 3. kvartal 2020 samt afslutningen af henholdsvis finansåret 2019 og 2020.

Spm. 386

Ministeren bedes oversende den udgiftsopfølgning, der i medfør af § 12 i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning blev sendt til Finansministeriet i 1., 2. og 3. kvartal 2020 samt ved afslutningen af henholdsvis finansåret 2019 og 2020.

Spm. 387

Ministeren bedes oversende den afrapportering af udviklingen i resultatkrav og målopfølgning samt risikovurdering, som henholdsvis Skatteministeriets departementschef og Finansministeriet modtog 1., 2. og 3. kvartal 2020 samt ved afslutningen af henholdsvis finansåret 2019 og 2020.

Spm. 388

Ministeren bedes oversende de faste afrapporteringer af udviklingen på de forskellige forretningsområder i Skatteministeriets koncern, der blev forelagt Skatteministeriets departementschef i 2020.

Spm. 389

Ministeren bedes oversende kravene til og retningslinjerne for den ledelsesinformation, som departementet har fastsat for de enkelte styrelser.

Spm. 390

Ministeren bedes beskrive, hvorledes ledelsesinformation til departementet er tilrettelagt.

Spm. 391

Ministeren bedes beskrive, hvorledes ledelsesinformation er organiseret internt i styrelserne.

Spm. 392

Ministeren bedes beskrive, hvorledes departementet behandler den modtagne ledelsesinformation fra styrelserne.

Spm. 501

Ministeren bedes oplyse anvendelsesgraden af aktiesparekontoen fordelt på henholdsvis indkomstdeciler og formuedeciler.

Spm. 530

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste staten at ligestille samlevende med ægtefæller i relation til bo- og gaveafgiftspligt, således at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller ved arv? Ministerens svar bedes indeholde beregninger, der viser, hvordan det statslige provenu vil blive påvirket, hvis alle samlevende bliver ligestillet i forhold til arv og bo- og gaveafgift, hvis samlevende, der har været samlevende i 2 år eller mere bliver ligestillet, samt hvis man indførte krav til testamente for ligestilling, og henholdsvis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. af de samlevende gjorde brug af muligheden.

Spm. 543

Vil ministeren kommentere artiklen ”Særligt trick bruges til at sikre arvinger flere penge på bekostning af staten” bragt i Politiken den 28. maj 2011, herunder – hvis muligt – redegøre for hvor mange der benytter sig af den såkaldte 30 procent-løsning? Ministeren bedes endvidere redegøre for reglerne på området, og redegøre for hvordan skattefinten kan lukkes, uden at det går udover det går udover de velgørende organisationer.

Spm. 570

Vil ministeren beregne provenukonsekvenserne og de samfundsøkonomiske gevinster ved nedsættelse af registreringsafgiften per 5 procentpoint indtil fuld afskaffelse, hvis den progressive afgift er afskaffet først? Ministeren bedes også redegøre for, hvad der driver eventuelle forskelle i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20).

Spm. 571

Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang principperne om ligebehandling mellem ejere, som eksempelvis findes i Selskabslovens § 45, gælder, når et kapitalselskab ejes af en økonomisk forening/andelsforening?

Spm. 572

Vil ministeren redegøre for, hvilke regler der regulerer forholdene mellem ejere/interessenter i en økonomisk forening og/eller andelsforening, således at et flertal af medlemmer/interessenter ikke kan pålægge et mindretal uforholdsmæssige byrder/omkostninger?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1651

Om definition på et kunstværk.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.