Folketingsbilag 28. april 2021 - 5. maj 2021

Nye lovforslag

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).
Fremsat den 28. april 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 89 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 4/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag

Spørgsmål og svar

Spm. 14

Spm. om det giver optimal retssikkerhed for virksomhederne, at det ikke er objektive kriterier, men derimod en konkret vurdering, der afgør, hvordan den skattemæssige behandling af anden immateriel indkomst skal være, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvornår, der er tale om ”væsentlig økonomisk aktivitet” og ”tilstrækkelig substans”, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvornår der er tale om ”ubetydeligt omfang”, og om der kan angives klare minimumsniveauer for, hvornår der er tale om ”ubetydeligt omfang”, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorvidt de ændringsforslag, som er sendt i høring, jf. svar på spørgsmål 12, herunder særlig de foreslåede værnsregler, er lovlige inden for rammerne af skatteundgåelsesdirektivet og den øvrige EU-lovgivning, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor mange medarbejdere i Skattestyrelsen der i praksis forventes at håndtere, at virksomheder skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen, der godtgør, at datterselskabets anden indkomst af immaterielle aktiver er omfattet af bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad grænserne er for, hvornår ”datterselskaber i det væsentligste selv har oparbejdet de immaterielle aktiver", til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvorfor det er den relative værdiskabelse og ikke de afholdte omkostninger, der anvendes som målestok, og hvordan relativ værdiskabelse defineres, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at redegøre for det ”EU-retlige misbrugsbegreb”, af Cadbury Shweppes sagen mhp. præmis 63-68, og hvordan dette står ift. et begreb om substans, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvordan man på forhånd kan fastlægge en bedømmelse, ift. om der er tale om en ”reel økonomisk aktivitet”, og hvilke kriterier og mindstegrænser man vil opererer med på forhånd, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-21 fra EY Godkendt Revisionspartnerselskab om spørgsmål vedrørende udkast til ændringsforslag, til skatteministeren

L 119 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om den foreslåede tilpasning af toldloven til EU’s moderniserede pengeforordning er en styrkelse eller svækkelse af gældende ret, til skatteministeren

L 133 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven. (Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen).

Bilag

Bilag 14

Plancher fra Skatteministeriet til teknisk gennemgang af lovforslaget den 29. april 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om, hvad de administrative konsekvenser er for virksomhederne af loven, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvad ministeren siger til at ændre overskriften på loven som LogF foreslår, idet titlen pt. peger fingre af virksomhedsejere, der blot følger loven, til skatteministeren

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).

Bilag

Bilag 4

Udkast til program for ekspertmøde om L 211

Bilag 5

Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Program for ekspertmøde om L 211

Bilag 8

Henvendelse af 4/5-21 fra FSR - danske revisorer om opfølgende spørgsmål til lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 18

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, så den del, der handler om justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-21 fra FSR - danske revisorer om opfølgende spørgsmål til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget har for vilkårene for aktiesparekontoen og for investorer, der har en aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at foretage provenuberegninger af de alternative løsningsmodeller til justering af investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, der foreslås af høringsparterne, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at oversende et notat, der beskriver investeringsmulighederne for private småinvestorer, der gerne vil investere i danske aktier, til skatteministeren

L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Følgebrev (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af svar på SAU alm. del - spm. 351, 399 og 404 om foretræde fra JTI Danmak vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 351 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 399 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 404 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 225

Publikation fra Toldstyrelsen: Håndtering af værnemidler i Toldstyrelsen

Bilag 226

Orientering om aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen

Bilag 227

Tillægsaftale til aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen, fra justitsministeren

Bilag 228

Internt dokument

Bilag 229

Opfølgning på samråd om Greed (samrådsspørgsmål Q, R og S)

Bilag 230

Internt dokument

Bilag 231

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på A-skattelån I og II

Bilag 232

Høringssvar til beretning om arbejdsgruppe om iværksætteri

Bilag 233

Internt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 351

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 157.

Spm. 378

Den franske Nationalforsamling vedtog den 8. juli 2020 en begrænsning på maksimalt 200 cigaretter pr. person ved grænsehandel mod tidligere 800 cigaretter. Vil ministeren oplyse, om det franske initiativ har medført en åbningsskrivelse fra Kommissionen, eller om Kommissionen på anden måde har ytret direkte kritik af den franske beslutning?

Spm. 399

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 183 (internt).

Spm. 404

Ministeren bedes kommentere den interne præsentation fra JTI Danmark anvendt under deres foretræde for Skatteudvalget den 25. marts 2021 om skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 190 (internt).

Spm. 415

Vil ministeren i forlængelse af FSR’s analyse ”Økonomisk kriminalitet 2009-2019: En undersøgelse af udviklingen i økonomisk kriminalitet over en 10-årig periode” offentliggjort den 29. marts 2021 tage initiativ til en analyse af en samlet vurdering af de samfundsmæssige omkostninger ved den økonomiske kriminalitet? Der henvises desuden til artiklen ”Revisorer advarer om voldsom stigning i anmeldelser om økonomisk kriminalitet” bragt i Information den 30. marts 2021.

Spm. 420

Af Registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 1, fremgår det, at registreringsafgiften kan godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregistreret og udføres af landet. Vil ministeren på den baggrund redegøre for, hvordan der alligevel kan være eksempler på, at Motorstyrelsen nægter at udbetale eksportgodtgørelse på køretøjer, som er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og hvor ejerskab er dokumenteret?

Spm. 421

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at nægte eksportører eksportgodtgørelse, hvis de sælger et køretøj til en udlænding, som er/har været arbejdstager i Danmark, når køretøjet er dokumenteret afmeldt, udført af Danmark og ejerskab er dokumenteret?

Spm. 422

Af Registreringsafgiftsloven fremgår det, at man er berettiget til at modtage eksportgodtgørelsen, når man kan dokumentere ejerskab, afmelding og udførsel. Det fremgår ikke, at køretøjet skal være solgt til anden side. Vil ministeren på den baggrund oplyse, hvordan der alligevel kan være eksempler på sager, hvor Motorstyrelsen nægter udbetaling af eksportgodtgørelse, hvis der ikke er fundet salg sted i forbindelse med eksporten?

Spm. 423

Vil ministeren redegøre for, hvor der er hjemmel til at kræve fuld tilbagebetaling af eksportgodtgørelse fra eksportører under selvanmelderordningen, når køretøjet er afmeldt og udført?

Spm. 424

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på kontrolsager vedrørende eksportgodtgørelse, hvor sagsbehandlingstiden er over 1 år, selvom al nødvendig information er fremsendt?

Spm. 425

Vil ministeren redegøre for, hvordan der kan være eksempler på, at Motorstyrelsen værdifastsætter køretøjer ud fra privatannoncer eller kommissionsbiler fremfor forhandlerannoncer, når retspraksis og Den juridiske vejledning tilsiger, at der skal være forhandleravance inkluderet i den afgiftspligtige værdi?

Spm. 426

Vil ministeren redegøre for, hvor Motorstyrelsen har hjemmel til at nægte at anerkende en eksportørs ejerskab af et køretøj, når der er fremvist kopi af registreringsattest og købsfaktura, og der ingen mistanke er om dokumentfalsk?

Spm. 431

Vil ministeren oversende en graf, der måned for måned og år for år viser, hvilket beløb (mio. kr.) der blev svindlet udbytteskat for?

Spm. 437

Anerkender ministeren, at EU-lande under EU’s tonnageskatteregler eksplicit kan vedtage, at krydstogtsskibe skal beskattes efter den lempeligere tonnageskat?

Spm. 438

Vil ministeren arbejde for at sikre skattemæssig ligestilling af krydstogtredere i EU, herunder ved at lade danske oceangående krydstogtsskibe påberåbe sig tonnageskat med henblik på at forbedre dansk skibsfarts internationale konkurrencedygtighed?

Spm. 444

Flere influencers er i tvivl om, hvordan de nye skærpede regler vedrørende modtagelse af produkter skal forstås. Det fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside, at man skal opgive produkter, som man har modtaget mod en ydelse (f.eks. reklame), til markedsværdi, men det fremgår ikke, hvad man skal gøre, hvis produktets markedsværdi ikke er fastlagt. Et eksempel er bogbloggere, der lever af at anmelde bøger. De modtager såkaldte anmeldereksemplarer, så de har mulighed for at læse og anmelde bøger, før de kommer på markedet. Anmeldereksemplarerne eksisterer uden om det almindelige bogmarked. Bøgerne er markeret som anmeldereksemplarer, forfatteren tjener ikke på dem, og de tæller ikke med i salgstal. Vil ministeren redegøre for, hvordan man generelt og i det konkrete eksempel skal forholde sig, hvis et produkts markedsværdi endnu ikke er fastlagt, herunder om værdien er 0 kr., og om det i så fald skal indberettes til Skattestyrelsen?

Spm. 446

I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 214 bedes ministeren oplyse, hvad der ligger i, at der skal være ”realitet” i leasingaftalen og redegøre for, hvilke forhold der skal være opfyldt for, at der er ”realitet” i en leasingaftale, herunder om aftalen f.eks. skal være mellem to uafhængige parter, eller om det kan være en leasingaftale mellem to selskaber, hvor det ene selskab ejer 100 pct. af det andet selskab eller er koncernforbundne.

Spm. 461

Ministeren bedes kommentere præsentationen fra Ennogie ApS anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 22. april 2021 om mulighed for fradrag for solcelleintegrerede tage, jf. SAU alm. del - bilag 218.

Spm. 479

Ministeren bedes redegøre for, om udflytningen af (dele) af nedenstående institutioner – som blev besluttet af den tidligere regering – er gennemført som aftalt, herunder redegøre for antallet af årsværk, antal flyttede/etablerede arbejdspladser, antallet af medflyttede medarbejdere, omkostningerne og udviklingen i sygefravær.- Skatteankestyrelsen- Skattestyrelsen- Gældsstyrelsen- Toldstyrelsen- Vurderingsstyrelsen- Motorstyrelsen- Udviklings- og Forenklingsstyrelsen- Administrations- og Servicestyrelsen- Spillemyndigheden- Skatteministeriets koncern.

Spm. 480

Vil ministeren redegøre for, hvilke bankgebyrer virksomheder har mulighed for at trække fra i skat, og hvilke gebyrer virksomheder ikke har mulighed for at trække fra?

Spm. 481

Kan ministeren bekræfte, at kantiner på arbejdspladser, som producerer frokost til medarbejdere med skattefrit arbejdsgivertilskud, ikke dagligt må tage højde for det forventede antal medarbejdere, der deltager i frokosten, at disse kantiner er nødsaget til løbende at producere et fast antal kuverter, uafhængigt af det forventede daglige antal deltagende medarbejdere? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvilken betydning de gældende regler har for kantiners overproduktion af mad og madspild, og hvorvidt ministeren mener, at disse regler giver mening i forhold til mål om at mindske madspild. Ligeledes bedes det oplyst, hvorvidt ministeren mener, at de gældende regler kan være problematiske for kantinerne under en pandemi, hvor den generelle anbefaling er, at medarbejdere så vidt muligt skal arbejde hjemmefra.

Spm. 482

Ministeren bedes oplyse, om Skattestyrelsen de seneste år har kontrolleret, om der er indgået samordnede prisaftaler mellem soloselvstændige, der operer for platformsvirksomheder, der sælger varer/ydelser til privatpersoner, og i givet fald oplyse, hvad resultaterne og eventuelle konsekvenser heraf har været. Hvis Skattestyrelsen ikke har kontrolleret herfor, vil ministeren så tilse, at styrelsen blandt andet kontrollerer herfor.

Spm. 483

Ministeren bedes oversende en udskrift af den dom, hvor retten i London den 27. april 2021 har afvist Skattestyrelsens søgsmål i England i udbyttesagen.

Spm. 484

Ministeren bedes redegøre for, hvordan det kan sikres, at ordlyden i Ligningslovens § 7, nr. 22, om mulighed for opnåelse af skattefritagelse for legattildelinger, og hvis formål er at ”støtte socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde” af myndighederne skal tolkes, således at begrebet ”socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde” ligeledes omfatter støtte til ubemidlede personers udgifter til dyrlægebehandling af deres kæledyr, som ofte er af helt afgørende betydning for sådanne legatmodtageres sociale liv. Hvis det lægges til grund, at myndighederne pt. alene tolker begrebet ”sygdomsbekæmpende arbejde”, således at begrebet alene omfatter sygdomsbekæmpende arbejde for mennesker, bedes oplyst ministerens stillingtagen til, om begrebet fremover bør udvides til ligeledes at omfatte sygdomsbekæmpende arbejde for kæledyr.

Spm. 485

Med henvisning til artiklen ”SF angriber Danske Banks nye direktør: “Det er så åbenlyst misbrug”” bragt i Netavisen Pio den 28. april 2021 bedes ministeren oplyse, hvor mange af de personer, der benytter forskerordningen, der er beskæftiget som forskere, herunder hvor mange der har forskning som deres primære beskæftigelse.

Spm. 486

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der formidler kortidsudlejning af helårsboliger, biler, både og campingvogne, der har tilmeldt sig API’en til at indberette udlejeres fulde lejeindtægter til Skatteforvaltningen, så udlejerne kan benytte det høje bundfradrag ved korttidsudledning af helårsboliger og det nye bundfradrag for biler, både og campingvogne? Vil ministeren derudover oplyse, hvordan de tilmeldte virksomheder indberetter til Skatteforvaltningen, så længe API’en ikke er fuldt implementeret?

Spm. 487

Vil ministeren oversende en liste over, hvilke tredjeparter (digitale platforme eller bureauer), der opererer i Danmark, men som ikke har tilmeldt sig API’en?

Spm. 488

Vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder implementeringen af EU-direktiv DAC7 giver i forhold til at modtage korrekte oplysninger om indtægter fra deleøkonomiske aktiviteter fra tredjeparter, og hvornår ministeren i givet fald forventer en provenumæssig effekt?

Spm. 489

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det i artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021, at netbanker giver udfordringer i forhold til kontrol af moms- og skattesvindel og hvidvask. Ministeren har igangsat et analyse- og kontrolprojekt om nye digitale betalingsformer, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 164 (folketingsåret 2019-20). Det fremgår af svaret, at ministeren vil overveje at inddrage internationale betallingsservices, når der foreligger erfaringer fra projektet. Vil ministeren inddrage internationale betalingstjenester i projektet, nu hvor der foreligger yderligere dokumentation for, at der er et problem med disse betalingstjenester/netbanker?

Spm. 490

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 268 (folketingsåret 2019-20) oplyse, om ministeren vil indhente oplysninger fra andre landes kompetente skattemyndigheder om danske kunder i netbanker, nu hvor der er nye oplysninger om netbanker, jf. artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021?

Spm. 491

Vil ministeren – evt. fortroligt – oplyse, i hvor mange tilfælde virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms, ender op med momsgæld til staten, og i hvor mange tilfælde der er konstateret momssvindel i virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms?

Spm. 492

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at Finanstilsynet godkender og fører tilsyn med hawala-agenter i Danmark, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren oplyse, hvordan Finanstilsynet fører tilsyn med, at hawala-agenterne overholder hvidvasklovgivningen, og hvad det kræver at blive godkendt som hawala-agent i Danmark?

Spm. 493

Vil ministeren redegøre for, om der i lyset af Greed-sagen og svindelmaskine-sagen indgår overvejelser om at udfase 1.000 kr. sedlen, 500 kr. sedlen og 100 euro sedlen, da kontanter åbenlyst gør det nemmere at svindle med moms og skat m.v.?

Spm. 494

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det, at en virksomhed har ligget stille i en årrække, og inden for en kort periode flyder der 100 mio. kr. gennem virksomhedens konti, jf. artiklen ” Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere” bragt i Jyllands-Posten den 16. marts 2021. Vil ministeren redegøre for, hvilke forpligtelser bankerne har ift. at opsætte kontrolmekanismer, der kan opfange så store uregelmæssige transaktioner, og om der er eksempler på, at banker af egen drift sætter kontrolmekanismer op, der går videre end, hvad banken er forpligtet til?

Spm. 495

Af artikelserien ”Svindelmaskinen” fra Jyllands-Posten og Information fremgår det i artiklen ”Politiet advarer i lækket rapport om hvidvask via nye netbanker” bragt i Information den 23. marts 2021, at netbanker giver udfordringer i forhold til kontrol af moms, skat og hvidvask. Vil ministeren – evt. fortroligt – redegøre for, hvordan ministeren agter at følge op på denne rapport og iværksætte tiltag ift. netbanker?

Spm. 496

Fortroligt dokument

Spm. 497

Vil ministeren kommentere på høringssvarene, jf. SAU alm. del – bilag 232 fra høringen af beretning af alm. art nr. 5 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at forbedre skattevilkårene for iværksættere afgivet den 4. marts 2021?

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1438

Om skattefradrag for kontingent til fagforeninger.

Spm. S 1452

Om regeringen støtter Biden-administrationens udmelding om en global bund under selskabsskatten på 21 pct.

Spm. S 1453

Om søjle 2 i OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Spm. S 1454

Om forhandlingerne om en effektiv global minimumsskat for selskaber under søjle 2 i OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Spm. S 1455

Om forhandlingerne om en effektiv global minimumsskat for selskaber under søjle 2 i OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Spm. S 1456

Om forhandlingerne om global mindstesats for selskabsskatten under søjle 2 i OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Spm. S 1457

Om regeringens holdning til Biden-administrationens kompromisforslag under søjle 1 i forhandlingerne om OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Spm. S 1458

Om om regeringen planlægger at indføre en national techskat (’digital service tax’).

Spm. S 1459

Om at sikre, at de danske positioner i forhandlingerne under OECD’s BEPS 2.0 initiativ.

Samrådsspørgsmål

Spm. Y

Samrådsspm. om forskerordningen fungerer efter hensigten, når 50 ud af de 800 danskere, som er på ordningen og dermed kun betaler 32,84 pct. i skat, tjener mere end 7 mio. kr. om året, og når bankdirektører og fodboldspillere kan benytte ordningen, til skatteministeren

Spm. Z

Samrådsspm. om det er hensigtsmæssigt at blande meget forskellige jobfunktioner, herunder flere som intet har med forskning at gøre, under forskerordningen, til skatteministeren

Spm. Æ

Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at stramme forskerordningen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.